Diensten

InTransit biedt de volgende diensten aan:

 • Assessment
 • Begeleiding
 • Debriefing
 • Training
 • Consultancy
 • Medische advisering en consultatie
 • Begeleiding van (volwassen) Mission Kids/Third Culture Kids
 • Training

Voor meer informatie voor cliënten die een beroep doen op InTransit voor een consult, debriefing of begeleiding klik hier.

Assessment

InTransit voert assessments uit om teleurstelling, frustratie en voortijdige terugkeer te voorkomen en het welbevinden en functioneren van de werker tijdens de uitzending te bevorderen. In een assessment wordt de veerkracht van de toekomstige werker en de meegaande gezinsleden in kaart gebracht en worden er aanbevelingen gedaan om de veerkracht te onderhouden en te versterken.

Een assessment kan aangevraagd worden door de uitzendende organisatie (voor de folder klik hier) of door de toekomstige expatriate zelf (voor de folder klik hier).

De instrumenten die InTransit gebruikt bij het assessment zijn vragenlijsten, gesprekken en testen. In het assessmentverslag wordt een beschrijving gegeven van de persoonlijkheid en de sterke kanten en valkuilen van de (toekomstige) expatriate. Besproken wordt wat de consequenties hiervan kunnen zijn voor het functioneren in een andere cultuur en de specifieke context waarin de werker geplaatst zal worden. Dit resulteert in aanbevelingen voor verdere voorbereiding, plaatsing en begeleiding.

Begeleiding

Wanneer vertrouwde, bekende kaders wegvallen, kunnen bepaalde ervaringen of gebeurtenissen extra hard aankomen.  InTransit biedt begeleiding bij psychosociale problemen die gerelateerd zijn aan het expatleven. In de begeleiding wordt gewerkt aan versterking van de veerkracht.
Problemen die aan de orde kunnen komen zijn:- burnout
– acculturatieproblemen en cultuurschok
– aanpassingsproblemen
– posttraumatische stress
– relatie- en gezinsproblemen
– identiteitsproblemen en levensfaseproblematiek
– re-entrystress
– transitieproblemen

InTransit heeft ruime ervaring in de missionaire psychologie en het begeleiden van volwassenen, adolescenten en kinderen op dit vlak.  Wanneer de problematiek niet behandeld kan worden door onze medewerkers verwijzen wij zo spoedig mogelijk door naar een passende instantie of behandelaar. Tevens kunnen wij wijzen op literatuur die behulpzaam is bij het oplossen of hanteerbaar maken van genoemde problemen.

Debriefing

Tijdens het verblijf in het buitenland maken de expatriate en de gezinsleden veel mee. Een debriefing dient om  de gebeurtenissen een goede plek te geven en de veerkracht te vergroten.

InTransit voert debriefingsgesprekken tijdens een verlof en bij (onverwachte) terugkeer. De debriefingsgesprekken zijn gericht op het persoonlijke leven. In de gesprekken wordt stilgestaan bij heden, verleden en toekomst. Er is aandacht voor life-events, de dagelijkse stress en andere gebeurtenissen die het leven positief of negatief hebben beïnvloed.

Als er sprake is van een traumatische gebeurtenis (natuurramp, ongeluk, geweld) dan wordt gebruikt gemaakt van ‘critical incident debriefing’. In deze debriefing staat de traumatische gebeurtenis centraal en wordt men geholpen gedachten en gevoelens rond het gebeuren te ordenen en te verwerken.

Training

Een geslaagde uitzending begint bij bewustwording, het bijstellen van verwachtingen en het aanleren van vaardigheden, waarmee de veerkracht versterkt wordt.

InTransit verzorgt trainingen en workshops, die zowel individueel als in een groep gevolgd kunnen worden.  Ons aanbod wordt voortdurend afgestemd op de vraag en actuele thema’s.

Thema’s van trainingen en workshops zijn:

U kunt contact met ons opnemen voor overleg over een training-op-maat.

Consultancy

Mensen die in het buitenland gaan werken, moeten zich aanpassen aan een andere werk- en woonomgeving en krijgen te maken met stressfactoren die in het vaderland onbekend waren. Er wordt een zwaar beroep gedaan op hun veerkracht.
InTransit is beschikbaar voor consulten met individuen, organisaties, kerken en bedrijven die vragen hebben op het gebied van de missionaire psychologie. Deze vragen kunnen betrekking hebben op  processen rondom vertrek naar, verblijf in en terugkeer uit het buitenland. Ook voor meegaande gezinsleden kan aandacht gevraagd worden.
Advisering vindt bij voorkeur plaats in een face-to-face gesprek, maar kan ook per telefoon/skype of mail.

Medische Advisering en Consultatie

Consultatie en advisering ten aanzien van de lichamelijke gezondheid van werkers in combinatie met (een mogelijke) uitzending. U kunt bij ons terecht voor:

 • Consultatie en/of verwijzing naar specialistische hulp bij lichamelijke (en psychische) gezondheidsproblemen
 • Medische (en psychologische) advisering en consultatie op het raakvlak van uitzending, werk, wetgeving en gezondheid
 • Begeleiding bij inzetbaarheid tijdens en na ziekte

Begeleiding van Mission Kids/Third Culture Kids/Adult Third Culture Kids

Ook voor kinderen van werkers heeft een verhuizing naar een andere cultuur en weer terug naar het thuisland van de ouders ingrijpende gevolgen.

InTransit begeleidt Mission Kids/Third Culture Kids die worstelen met verliezen, identiteitsvragen, ontworteling en integratie van hun verleden. Ook inmiddels volwassen geworden MK’s en TCK’s kunnen bij InTransit terecht.